SMLOUVA O PARTICIPACI NA ÚVĚRECH

 

1.      Crofungo s.r.o.

se sídlem Pod novým lesem 127/44, Veleslavín, 162 00 Praha 6

IČO: 073 45 038

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 299541

(„Poskytovatel”)

 

a

 

2.     

datum narození:

bytem:

e-mail:

telefon:

(„Investor”)

 

(Poskytovatel a Investor společně jako „Strany“ a každý samostatně jako „Strana“)

 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o participaci na úvěrech („Smlouva“):

1.              Úvodní ustanovení

1.1          Poskytovatel je provozovatelem Platformy v České republice a dalších zemích Evropské unie, jejímž účelem je:

(a)     poskytování Úvěrů Zájemcům o úvěr; a

(b)     zprostředkování možnosti podílet se na těchto Úvěrech Investorům formou Participace.

1.2          Poskytovatel Investorům umožňuje využívat Platformu a podílet se na Úvěrech formou Participace bezplatně.

1.3          Součástí této Smlouvy jsou následující dokumenty, které tvoří její nedílnou součást:

(a)     Všeobecné obchodní podmínky („VOP“);

(b)     Obchodní podmínky participace („OPP“); a

(c)     Pravidla pro ochranu osobních údajů

(„Smluvní dokumentace“).

1.4          Pojmy s velkými počátečními písmeny používané v této Smlouvě mají význam uvedený ve VOP.

2.              Předmět smlouvy

2.1          Na základě této Smlouvy se:

(a)     Poskytovatel zavazuje umožnit Investorovi podílet se na výnosech a ztrátách z Úvěru formou Participace v souladu s pravidly uvedenými ve Smluvní dokumentaci; a

(b)     Investor zavazuje v případě nabytí Participace se podílet na výnosech a ztrátách z Úvěru, které mohou v průběhu Participace vzniknout.

3.              prohlášení investora

3.1          Investor prohlašuje, že je srozuměn zejména s následujícími riziky: 

(a)     investování formou Participace nese riziko nesplacení Úvěru, a to v plné výši jeho investice;

(b)     plnění poskytované Investorovi na základě Participace je zcela závislé na plnění Zájemce o úvěr Poskytovateli z Úvěru. Pokud Zájemce o úvěr dluh z Úvěru nezaplatí, zaplatí jej jen částečně nebo s prodlením, nese Investor plně takové riziko, tj. Investor nemusí obdržet plnění z Participace, může jej obdržet částečně nebo s prodlením. Investor nemá vůči Poskytovateli žádný nárok na plnění, pokud Zájemce o úvěr neplní svůj dluh z Úvěru řádně a včas. Investor by měl vždy zvážit bonitu konkrétního Zájemce o úvěr a specifika konkrétního financovaného záměru Zájemce o úvěr a nevycházet z minulých výnosů, jelikož minulé výnosy nezaručují výnosy budoucí;

(c)     okamžikem vzniku Participace vzniká pohledávka Investora za Poskytovatelem, nejedná se však o pohledávku vůči Zájemci o úvěr. Nezaplacením jakýchkoli částek ze strany Zájemce o úvěr nevzniknou Investorovi vůči Zájemci o úvěr žádné nároky. Smluvní vztah ze Smlouvy o úvěru je vztahem mezi Poskytovatelem a Zájemcem o úvěr, kteří jsou oprávněni v průběhu trvání Úvěru dohodou měnit její podmínky bez souhlasu Investora;

(d)     Poskytovatel je vázán českými právními předpisy. Pokud dojde ke změně právní úpravy, Poskytovatel se jim bude muset přizpůsobit. Taková změna by mohla mít mimo jiné vliv na jeho schopnost plnit dluhy vůči Investorům nebo jiným třetím stranám;

(e)     nastane-li situace, kdy by Zájemce o úvěr nesplatil Úvěr nebo jeho část, Poskytovatel podle svého uvážení bude činit nezbytné kroky pro minimalizaci ztrát, které by mohly Investorovi v důsledku nesplacení vzniknout. Poskytovatel v takovém případě zvolí vhodný postup pro maximalizaci vymožené částky;

(f)      Poskytovatel je oprávněn ukončit Participaci Investora i v průběhu jejího trvání. V takovém případě má investor nárok na vyplacení Vypořádací částky.

3.2          Investor dále prohlašuje, že mu před podpisem této Smlouvy byla poskytnuta veškerá Smluvní dokumentace, se kterou se seznámil, porozuměl jejímu obsahu, a proto zejména následující ustanovení nepovažuje za překvapivé:

(a)     čl. 2.5 OPP, který omezuje nakládání s Participací;

(b)     čl. 2.7 až 2.9 OPP, které stanovují omezení Investora při uplatnění práv ze zajištění, zejména vyloučením použití § 1336 odst. 1 Občanského zákoníku;

(c)      čl. 3.2.2 OPP, který upravuje zánik Participace;

(d)     čl. 5.1 a čl. 5.2 OPP, které opravňují Poskytovatele k vymáhání pohledávek způsobem, který Poskytovatel vyhodnotí jako nejvýhodnější;

(e)     čl. 5.3 OPP, který opravňuje Poskytovatele v souvislosti s vymáháním pohledávky měnit podmínky Úvěru;

(f)      čl. 5.4 OPP, který opravňuje Poskytovatele k započtení pohledávky vzniklé v souvislosti s vymáháním dlužných částek Zájemce o úvěr;

(g)     čl. 9.1 VOP, který omezuje právo Investora postupovat pohledávky ze Smlouvy; a

(h)     čl. 9.4 VOP, který opravňuje Poskytovatele k započtení svých pohledávek ve vztahu k Investorovi.

4.              Závěrečná ustanovení

4.1          Tato Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

4.2          Tato Smlouva je uzavřena elektronicky (prostřednictvím prostředků komunikace na dálku) tak, že Investor poté, co se seznámil s návrhem této Smlouvy a s dalšími dokumenty nezbytnými pro vznik tohoto smluvního vztahu a s jejich obsahem bezpodmínečně souhlasil (bez výhrad, dodatků či změn), Smlouvu elektronicky podepsal zadáním Autorizačního SMS kódu a stiskem tlačítka „Podepisuji tuto smlouvu“ ve smyslu právních předpisů.

4.3          Tato Smlouva je uzavřena zadáním Autorizačního SMS kódu podle čl. 4.2 této Smlouvy.

4.4          Smlouva je pro Strany závazná v celém svém rozsahu a může být měněna nebo doplňována pouze dodatky uzavřenými na dálku prostřednictvím Platformy, nevyplývá-li ze Smluvní dokumentace něco jiného.

4.5          Je-li nebo stane-li se jakékoli ustanovení této Smlouvy zdánlivým, neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení této Smlouvy. Strany se zavazují nahradit zdánlivé, neplatné nebo nevymahatelné ustanovení novým ustanovením, jehož znění bude odpovídat úmyslu vyjádřenému původním ustanovením a touto Smlouvou jako celkem.

4.6          Tato Smlouva se řídí českým právním řádem.

4.7          Případné spory vzniklé z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní budou řešeny před příslušným českým soudem.

4.8          Znění Smlouvy je vyhotoveno ve dvou originálech, z nichž každá Strana obdrží po jednom vyhotovení. Investorovi bude vyhotovení této Smlouvy podle předchozí věty doručeno do sekce Dokumenty v rámci Uživatelského účtu a na jeho e-mailovou adresu.

 

Datum:

 

Podpis: _______________________________

 

 

 

Podepsáno elektronicky

Jméno: Vladimír Bezděk

Jméno:

Funkce: Jednatel

 

 

Obchodní podmínky participace na úvěrech

1.             Úvodní ustanovení

1.1         Zájemcům o úvěry jsou poskytovány Úvěry za účelem financování Projektů. K těmto Úvěrům jsou Investoři oprávněni nabývat Participace za podmínek stanovených VOP, těmito OPP a Smlouvou o participaci na úvěru.

1.2         Pojmy s velkými počátečními písmeny používané v těchto OPP mají význam uvedený ve VOP.

2.             CHARAKTER Participace

2.1         Participaci je oprávněn nabýt pouze Investor na základě účinné Smlouvy o participaci na úvěrech. Smlouvu o participaci na úvěrech je možné uzavřít jen tehdy, pokud byl Investor řádně identifikován a proběhla jeho kontrola v souladu s čl. 4 VOP.

2.2         Participace je smluvním vztahem mezi Poskytovatelem a Investorem, na základě kterého vzniká Investorovi právo podílet se na výnosech a povinnost podílet se na ztrátách z Úvěru. Výše Participace odpovídá podílu na Úvěru stanovenému podle finanční částky, kterou Investor poskytne pro účely nabytí konkrétní Participace.

2.3         Investici do Participace je možné provést v měně Euro nebo v českých korunách podle povahy konkrétní Participace.

2.4         Právo na Výnos vzniká Investorovi první den kalendářního měsíce následujícího poté, co Investor nabyl Participaci.

2.5         Investor má právo požadovat ve vztahu k Participaci pouze plnění, která jsou výslovně uvedena ve Smluvní dokumentaci.

2.6         Investor není oprávněn Participaci zatížit, postoupit, či s Participací jakkoliv jinak disponovat bez písemného souhlasu Poskytovatele. Převod Participace podle čl. 4 těchto OPP tím není dotčen.

2.7         V průběhu trvání Participace Poskytovatel eviduje veškeré finanční prostředky, které obdrží od Zájemce o úvěr na základě Smlouvy o úvěru. V každý Den vypořádání Poskytovatel převede příslušnou část finančních prostředků (Jistinu a/nebo Výnos) na Bankovní účet konkrétního Investora.

2.8         Současně s nabytím Participace Poskytovatel zřizuje ve prospěch Investora zástavní právo k poměrné části pohledávky Poskytovatele za Zájemcem o úvěr z takového Úvěru. Výše poměrné části pohledávky tvořící předmět zástavního práva je určena podle jmenovité hodnoty výše Participace konkrétního Investora ve vztahu k celkové výši poskytnutého Úvěru a výše investic ostatních Investorů participujících na Úvěru.

2.9         Zástavní právo se zřizuje pro zajištění pohledávky Investora za Poskytovatelem, tak jak tato pohledávka vzniká, a to až do výše investice konkrétního Investora. Toto zástavní právo lze uplatnit pouze v případě, kdy soud vydá rozhodnutí o nařízení exekuce na Poskytovatele a/nebo rozhodnutí o úpadku Poskytovatele a toto rozhodnutí nabude právní moci. Pohledávkou Poskytovatele za Zájemcem o úvěr se rozumí pohledávka pro výplatu Jistiny a pohledávka pro výplatu Výnosu.

2.10     Použití ustanovení § 1336 odst. 1 Občanského zákoníku se tímto výslovně vylučuje. Před splatností zajištěného dluhu je dlužník (Zájemce o úvěr) povinen plnit na zastavenou pohledávku pouze zástavnímu dlužníkovi (Poskytovateli).

3.             PRŮBĚH PARTICIPACE

3.1         VZNIK PARTICIPACE

3.1.1        Projekty jsou pro účely možného nabytí Participací ze strany Investorů zveřejněny na Platformě v sekci Investic. U každého Projektu jsou uvedeny Parametry participace. 

3.1.2        Projekt je zveřejněn pouze na Období fundraisingu. Po skončení Období fundraisingu Poskytovatel Projekt ze sekce Investic vyřadí.

3.1.3        Rozhodne-li se Investor investovat do konkrétního Projektu uvedeného v sekci Investic:

(a)     Investor zadá výši investice v souladu s Parametry participace;

(b)     Investorovi je zobrazen přehled parametrů zvolené Participace; a

(c)     Investor potvrdí investici zadáním Autorizačního SMS kódu a stisknutím tlačítka „Potvrdit“;

(d)     Investor na základě Instrukce k platbě [SM1] uhradí výši investice; a

(e)     dojde-li k připsání peněžních prostředků ve výši uvedené v Instrukci k platbě na Účet nejpozději v poslední den Období fundraisingu, Investor tímto okamžikem nabývá Participaci[SM2] . Budou-li peněžní prostředky připsány na Účet (i) po uplynutí posledního dne Období fundraisingu, nebo (ii) ve výši, která neodpovídá částce uvedené v Instrukci k platbě, Poskytovatel je bezodkladně vrátí Investorovi, přičemž nedojde k nabytí Participace Investora.

3.1.4        Bez odkladu po nabytí Participace podle čl. 3.1.3 písm. (e) těchto OPP Poskytovatel tuto skutečnost zaeviduje v sekci Moje investice v rámci Uživatelského účtu a vyhotoví Potvrzení, které uloží do sekce Dokumenty v rámci Uživatelského účtu.

3.2         ZÁNIK A ZRUŠENÍ PARTICIPACE

3.2.1        Závazky Poskytovatele ve vztahu ke konkrétní Participaci a veškerá tomu odpovídající práva zanikají ke dni, kdy:

(a)     dojde k Vypořádání participace;

(b)     Poskytovatel vyplatí Investorovi Vypořádací částku; nebo

(c)     uplyne Lhůta k vymáhání pohledávky.

3.2.2        V případě, že se existence Participací stane zcela nebo zčásti protiprávní v důsledku změny příslušných právních předpisů nebo jejich závazného výkladu, je Poskytovatel oprávněn rozhodnout o tom, že práva z Participací zanikají a Participace zrušit. V takovém případě, v rozsahu, v jakém to příslušné právní předpisy umožňují, Poskytovatel vyplatí příslušným Investorům Vypořádací částku. Vypořádání a příslušné platby Vypořádací částky proběhnou způsobem upraveným v čl. 2.6 těchto OPP.

4.             Tržiště Participací

4.1         Investor je oprávněn (i) ukončit a vypořádat svou Participaci nebo (ii) nabýt Participaci na Tržišti participací za podmínek stanovených v dokumentu „Podmínky tržiště participací“ zveřejněném na Platformě.

4.2         Vstupem na Tržiště participací Investor souhlasí s aktuálním zněním podmínek Tržiště participací zveřejněných na Platformě.

4.3         Rozhodne-li se Investor k nabídnutí své Participace na Tržišti participací:

(a)     vstoupí do sekce Tržitě participací;

(b)     klikne na tlačítko „Vložit Participaci“;

(c)     vybere Participaci, která má být předmětem Převodu;

(d)     jsou mu zobrazeny podmínky Převodu; a

(e)     potvrdí zveřejnění Participace na Tržišti participací zadáním Autorizačního SMS kódu a stisknutím tlačítka „Potvrdit“. Tímto okamžikem je Participace zveřejněna na Tržišti participací po dobu 30 dnů.

4.4         Pro nabytí Participace uveřejněné na Tržišti participací postupuje Investor následujícím způsobem:

(a)     Investor si vybere konkrétní Participaci zveřejněnou na Tržišti participací;

(b)     Investorovi je zobrazen přehled parametrů Participace; a

(c)     Investor potvrdí Převod zadáním Autorizačního SMS kódu a stisknutím tlačítka „Potvrdit“.

(d)     Investor na základě Instrukce k platbě uhradí výši ceny Participace;

(e)     dojde-li na základě identifikovatelné platby k připsání peněžních prostředků na Účet v souladu s pokyny uvedenými v Instrukci k platbě:[SM3] 

(i)       Investorovi, který zveřejnil Participaci („Investor převodce“) zaniká taková Participace a s tím všechna spojená práva a povinnosti;

(ii)     Investor, který má zájem nabýt Participaci („Investor nabyvatel“) nabývá novou Participaci s parametry Participace uvedené v čl. 4.4 písm. (b) těchto OPP a s tím všechna spojená práva a povinnosti; a

(iii)   dochází k převedení finančních prostředků ve výši ceny Participace, která je předmětem Převodu na Bankovní účet Investora převodce;

(f)      budou-li peněžní prostředky připsány na Účet po uplynutí lhůty uvedené v Instrukci k platbě, nebo ve výši, která neodpovídá částce uvedené v Instrukci k platbě, (i) Poskytovatel je bezodkladně vrátí Investorovi nabyvateli na jeho Bankovní účet Investora, (ii) nedojde k Převodu Participace a (iii) Participace bude znovu zveřejněna na Tržišti participací.

4.5         Po uskutečnění Převodu Poskytovatel tuto skutečnost bez zbytečného odkladu:

(a)     zaeviduje v sekci Moje investice v rámci Uživatelského účtu Investora nabyvatele a Investora převodce;

(b)     vyhotoví Investorovi nabyvateli Potvrzení, které mu uloží do sekce Dokumenty v rámci Uživatelského účtu; a

(c)     vyhotoví Investorovi převodci potvrzení o ukončení Participace, které mu uloží do sekce Dokumenty v rámci Uživatelského účtu.

4.6         Investor nabyvatel získává společně s první uhrazenou splátkou Úvěru právo na Výnos vypočtený od data poslední uhrazené splátky Zájemcem o úvěr, kterou ještě obdržel Investor převodce. Dojde-li k Převodu participace v okamžiku, kdy je již částečně uhrazena nejbližší následující splátka Úvěru a přijaté platby pokrývají i část Výnosu, tato část Výnosu náleží Investoru převodci.

4.7         Převodem Participace na Tržišti participací nevznikají mezi Investory navzájem žádné právní vztahy, jelikož Participace není převáděna přímo mezi Investory, ale jedná se o smluvní vztah mezi Investory a Poskytovatelem. Z toho důvodu mezi Investory nevznikají žádné práva a povinnosti ani nevzniká žádná právní odpovědnost.

4.8         Participaci lze na Tržišti participací nabízet pouze jako celek.

4.9         Dokument „Podmínky tržiště participací“ není součástí Smluvní dokumentace.

5.             Vymáhání dlužných částek úvěru A ZMĚNY PODMÍNEK ÚVĚRU

5.1         Poskytovatel je oprávněn vymáhat jakékoliv dlužné částky ze Smlouvy o úvěru. Poskytovatel není při takovém vymáhání vázán žádným postupem, a proto bude postupovat podle svého odborného úsudku tak, aby byli Investoři uspokojeni v co možná nejvyšší míře.

5.2         Poskytovatel není povinen s Investory jakýmkoli způsobem konzultovat postup zvolený k vymáhání pohledávek za Zájemci o úvěr a není v této souvislosti vázán pokyny ze strany Investorů.

5.3         Poskytovatel je oprávněn měnit podmínky Úvěru zejména změnou splátkového kalendáře, úrokové míry nebo odpuštěním dlužných částek Úvěru, a to i po dobu trvání Participace, vyhodnotí-li takovou změnu jako účelnou. Provede-li Poskytovatel změnu, kterou se změní Parametry participace, bez zbytečného odkladu Investorovi takovou změnu oznámí prostřednictvím vyznačení změny v sekci Moje investice. Poskytovatelem zvolený postup k vymáhání pohledávky nebo změna Parametrů participace Investorovi nezakládá jakákoliv práva nebo nároky vůči Poskytovateli nebo Zájemci o úvěr.

5.4         Poskytovateli vzniká vůči Investorovi nárok na úhradu skutečně vynaložených a doložitelných nákladů vzniklých v souvislosti s vymáháním dlužných částek z Úvěru, které započte oproti vymožené částce.

6.             Závěrečná ustanovení

6.1         Poskytovatel je oprávněn měnit, doplňovat a rušit tyto OPP zejména v návaznosti na změny právních předpisů nebo změny technických, provozních, obchodních či organizačních podmínek na straně Poskytovatele. Poskytovatel je povinen každou změnu Investorovi oznámit nejpozději 30 dnů přede dnem účinnosti navrhované změny, a to prostřednictvím Platformy a e-mailu. Poskytovatel současně zveřejní na Platformě nové znění OPP. Investor je oprávněn nejpozději v den účinnosti změny těchto OPP změnu odmítnout a Smlouvu o participaci na úvěrech s okamžitou účinností vypovědět. Smlouva o participaci na úvěrech však nezanikne dříve, než v den Zániku participací a/nebo Převodu poslední z Participací, které příslušný Investor drží. Pokud Investor změnu písemně odmítne, ale nevypoví, považuje se takové odmítnutí za výpověď Smlouvy o participaci na úvěrech. V případě, že Investor změnu písemně neodmítne ve lhůtě stanovené výše, platí, že se změnou souhlasí.

6.2         Platba Jistiny, Výnosu, Vypořádací částky nebo jiných výplat či plnění z Participací bude prováděna bez srážky daně, ledaže taková srážka daně bude vyžadována příslušnými právními předpisy účinnými ke dni takové platby. Bude-li jakákoli taková srážka daně vyžadována, nebude Poskytovatel povinen hradit Investorům jakékoli další částky jako náhradu těchto srážek daně.

6.3         Tyto OPP jsou platné a účinné od 1. ledna 2021.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

1.             Úvodní ustanovení

1.1         Tyto VOP upravují práva a povinnosti mezi Poskytovatelem a Investorem vzniklé na základě Smlouvy o participaci na úvěrech.

2.             Výklad pojmů

2.1         Pro účely těchto Smluvní dokumentace se rozumí pojmem:

 

Autorizační SMS kód

autorizační kód, který je Investorovi zaslán formou textové SMS zprávy pro účely autorizace pokynů Investora;

Bankovní účet Investora

bankovní účet, který má investor uvedený v rámci svého Uživatelském účtu;

Den převodu

každý první pracovní den v měsíci;

Den vypořádání

třetí pracovní den po dni, kdy Poskytovatel identifikoval přijatou platbu jako platbu na plnění konkrétního Úvěru; 

Instrukce k platbě

instrukce k platbě vygenerovaná Poskytovatelem v souvislosti s nabýváním Participace a doručená Investorovi prostřednictvím jeho Uživatelského účtu a e-mailem;

Investor

fyzická osoba, které má zřízen Uživatelský účet;

Jistina

finanční prostředky, které Poskytovatel od Zájemce o úvěr obdrží a identifikuje jako finanční prostředky přijaté za účelem úhrady jistiny ve vztahu k Úvěru;

Lhůta k vymáhání pohledávky

lhůta pěti let ode dne, ke kterému má být podle Smlouvy o úvěru zcela splacen Úvěr;

Mobilní aplikace

mobilní aplikace Crofungo;

Moje investice

seznam investic dostupný v rámci Uživatelského účtu, na kterém Poskytovatel eviduje Participace nabyté konkrétním Investorem;

Omezený režim

doba, po kterou nelze prostřednictvím Uživatelského účtu nabývat Participace;

 

Občanský zákoník

zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;

Období fundraisingu

lhůta, ve které lze nabýt Participaci;

OPP

obchodní podmínky participace na úvěrech;

Parametry participace

základní popis Projektu, Období fundraisingu, požadovaná částka, úroková sazba a předpokládaná splatnost Úvěru a minimální částka investice uvedená na kartě Projektu. Investici je možné činit pouze v minimální částce, případně ve výši násobku této minimální částky nestanoví-li Poskytovatel jinak. Pokud minimální částka není u konkrétního Projektu uvedena, minimální částka investice činí 500;

Participace

smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Investorem, na základě kterého vzniká Investorovi právo podílet se v poměru jeho investice na výnosech a povinnost podílet se na ztrátách z Úvěru, a to až do výše celé jeho investice;

Platforma

crowdfundingová platforma, na niž je možné přistupovat skrze Webový portál nebo Mobilní aplikaci;

Poskytovatel

společnost Crofungo s.r.o., IČO: 073 45 038, se sídlem Pod novým lesem 127/44, Veleslavín, 162 00 Praha 6, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 299541;

Převod

skutečnost, na základě které zaniká Participace nabytá Investorem a všechny spojené práva a povinnosti vůči Poskytovateli a zároveň novému Investorovi vzniká ve stejném rozsahu nová Participace a sní všechny spojené práva a povinnosti vůči Poskytovateli;

Potvrzení

potvrzení o nabytí Participace;

Pravidla pro ochranu osobních údajů

pravidla pro ochranu osobních údajů uplatňovaná Poskytovatelem a zveřejněná na Platformě;

Projekt

předmět částečného nebo úplného financování prostřednictvím Úvěru;

Případ porušení

situace, kdy Investor:

(a)    poruší povinnost vyplývající ze Smlouvy o participaci na úvěrech nebo z jiného smluvního vztahu s Poskytovatelem;

(b)   jedná v rozporu s dobrými mravy nebo ve zlé víře vůči Poskytovateli a/nebo dalším Investorům a/nebo Zájemcům o úvěr;

(c)    učinil prohlášení, které bylo v době jeho učinění nepravdivé, nesprávné či v podstatném ohledu neúplné; nebo

(d)   je v úpadku nebo hrozícím úpadku nebo byly-li učiněny kroky k zahájení insolvenčního řízení.

Smlouva o participaci na úvěrech

smlouva uzavřená mezi Poskytovatelem a Investorem, která upravuje práva a povinnosti v souvislosti s Participací;

Smlouva o úvěru

smlouva o úvěru uzavřená mezi Poskytovatelem jako věřitelem a Zájemcem o úvěr jako dlužníkem za účelem financování Projektu;

Smluvní dokumentace

smlouva o participaci na úvěrech, VOP, OPP, Pravidla pro ochranu osobních údajů a/nebo jiné dokumenty takto výslovně označené Poskytovatelem;

Tržiště participací

sekce Platformy, na které lze realizovat Převody participací;

Účet

bankovní účet Poskytovatele, na který Investor zasílá Poskytovateli finanční prostředky za účelem nabytí Participace;

Úvěr

úvěr poskytovaný Zájemci o úvěr na základě Smlouvy o úvěru, jehož účelem je částečné nebo úplné financování Projektu;

Uživatelský účet

účet zřízený Investorovi na Platformě, prostřednictvím kterého je Investor oprávněn přistupovat k funkcionalitám Platformy;

VOP

tyto všeobecné obchodní podmínky;

Výnos

finanční prostředky, které Poskytovatel od Zájemce o úvěr obdrží a identifikuje jako finanční prostředky přijaté za účelem úhrady úroků, poplatků, úroků z prodlení nebo smluvní pokuty, ve vztahu k jednotlivému Úvěru, u kterého trvá alespoň jedna Participace;

Vypořádací částka

 

hodnota konkrétní Participace, která má být ukončena, určená Poskytovatelem podle jeho volného uvážení jako tržní hodnota konkrétní Participace ke dni jejího ukončení společně s přijatými, ale investorům dosud nevyplacenými Výnosy a Jistinou;

Vypořádání participace

okamžik, kdy Zájemce o úvěr uhradil veškerá plnění v souvislosti s Úvěrem a Poskytovatel tato plnění poskytl Investorovi;

Webový portál

internetové stránky www.crofungo.cz;

Zájemce o úvěr

fyzická nebo právnická osoba, které má být na základě Smlouvy o úvěru poskytnut Úvěr;

Zánik participací

ve vztahu k poslední Investorově Participaci den posledního Vypořádání participace, uplynutí Lhůty k vymáhání pohledávky, nebo vyplacení Vypořádací částky.

3.              platforma

3.1         Platforma slouží jako:

(a)     zdroj informací a materiálů o Projektech;

(b)     prostředek pro získávání finančních prostředků pro účely financování Projektů;

(c)     prostředek pro investice do Projektů formou Participace; a

(d)     komunikační kanál pro výměnu informací mezi Investorem, Zájemcem o úvěr a Poskytovatelem.

3.2         Investor je oprávněn Platformu užívat k nabývání Participací na základě registrace, která probíhá prostřednictvím Webového portálu nebo Mobilní aplikace.

3.3         Investor si při registraci Uživatelského účtu zvolí své přihlašovací údaje, kterými jsou emailová adresa a heslo. Investor při registraci uvede také telefonní číslo, které bude sloužit pro účely přijetí Autorizačního SMS kódu. Registrace je dokončena uzavřením Smlouvy o participaci na úvěrech.

3.4         Po registraci na Platformě je Investorovi zřízen Uživatelský účet v Omezeném režimu, dokud není dokončena identifikace Investora v souladu s čl. 4.3 těchto VOP.

3.5         V případě plánovaného přerušení provozu Platformy je o této skutečnosti Investor v předstihu informován. Pokud dojde k neplánovanému přerušení provozu Platformy, je o této skutečnosti Investor informován, jakmile to bude možné.

3.6         Poskytovatel je oprávněn:

(a)     z bezpečnostních, technických nebo jiných důvodů, zejména nabude-li Poskytovatel pochybnosti o pravosti poskytnutých informací ze strany Investora, pozastavit Investorovi přístup k Uživatelskému účtu, nakládání s Participacemi a/nebo vyplácení Jistiny, Výnosu a Vypořádací částky na dobu nezbytně nutnou;

(b)     monitorovat činnost Investora na Platformě zejména za účelem sledování jejího využití, předcházení škodám, prověření dodržování právních předpisů a dodržování pravidel uvedených ve Smluvní dokumentaci; a

(c)     provádět jakékoli změny Platformy podle jeho uvážení, zejména omezit nebo ukončit poskytování jednotlivých služeb.

4.             Identifikace investora

4.1         Poskytovatel před uzavřením Smlouvy o participaci na úvěrech s Investorem provádí jeho identifikaci. Identifikace Investora probíhá zadáním ověřovacího kódu, který Společnost Investorovi zašle SMS zprávou jako Autorizační SMS kód na telefonní číslo uvedené při registraci Investora na Platformě podle čl. 3.3 těchto VOP.

4.2         Za účelem identifikace se Investor zavazuje poskytnout Poskytovateli řádnou součinnost a informace nebo dokumenty, které si Poskytovatel vyžádá.

4.3         Identifikace Investora je dokončena zasláním potvrzení Poskytovatelem Investorovi prostřednictvím Platformy, že jeho identifikace řádně proběhla.

5.             ZÁVAZKY investora

5.1         Investor se zavazuje bez zbytečného odkladu:

(a)     oznámit veškeré změny svých osobních údajů nebo jiných informací, které sdělil Poskytovateli a dalších skutečností, které by mohly mít vliv na Participaci a/nebo postavení Poskytovatele, Zájemce o úvěr;

(b)     seznámit se s obsahem každého sdělení, které Poskytovatel Investorovi doručí prostřednictvím Platformy, nebo jiným způsobem; a

(c)     oznámit Poskytovateli jakoukoli závadu nebo jinou nesrovnatelnost, která se na Platformě vyskytne a Investor se o ní dozví.

6.             komunikace mezi poskytovatelem a investorem

6.1         Veškerá komunikace od Investora ve vztahu k Poskytovateli je doručována Poskytovateli prostřednictvím Platformy nebo na e-mailovou adresu info@crofungo.com.

6.2         Veškerá komunikace od Poskytovatele ve vztahu k Investorovi je doručována Investorovi prostřednictvím Platformy nebo na jeho e-mailovou adresu uvedenou v záhlaví Smlouvy o participaci na úvěrech.

6.3         Je-li Poskytovateli uložena povinnost uveřejnit oznámení či jiné dokumenty, splní Poskytovatel svojí povinnost uveřejněním oznámení či jiných dokumentů v sekci Dokumenty v rámci Uživatelského účtu.

7.             následky porušení

7.1         V Případě porušení je Poskytovatel oprávněn:

(a)     Investorovi pozastavit přístup k Uživatelskému účtu;

(b)     požadovat po Investorovi náhradu újmy; a/nebo

(c)     odstoupit od Smlouvy o participaci na úvěrech za podmínek stanovených v čl. 11.4.

8.             Odpovědnost za ÚJMU

8.1         Poskytovatel odpovídá Investorovi za újmu, která mu vznikne v důsledku porušení povinností vyplývajících z právních předpisů.

8.2         Poskytovatel se odpovědnosti k náhradě újmy zprostí, pokud k jejímu vzniku došlo v důsledku okolnosti vylučující odpovědnost ve smyslu § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku. Za okolnost vylučující odpovědnost se mimo jiné považuje neočekávaná porucha jakýchkoli technických prostředků Poskytovatele, zejména Platformy.

8.3         Poskytovatel neodpovídá za újmu v rozsahu, v jakém byla nepředvídatelná. Má se za to, že nepředvídatelná je újma představující ušlý zisk Investora nebo újma, která nevznikne v bezprostředním důsledku porušení právní povinnosti Poskytovatelem.

9.             Postoupení A ZAPOČTENÍ

9.1         Investor je oprávněn postoupit pohledávku ze Smlouvy o participaci na úvěrech nebo Smlouvu o participaci na úvěrech jako celek pouze s předchozím písemným souhlasem Poskytovatele. Převod Participace podle čl. 4 OPP tím není dotčen.

9.2         Poskytovatel je oprávněn postoupit pohledávku ze Smlouvy o participaci na úvěrech bez souhlasu Investora.

9.3         Investor souhlasí s postoupením Smlouvy o participaci na úvěrech nebo její části ve smyslu § 1897 Občanského zákoníku. 

9.4         Investor souhlasí se započtením splatné i nesplatné pohledávky Poskytovatele za Investorem proti pohledávce Investora za Poskytovatelem. Poskytovatel Investora o započtení vhodným způsobem vyrozumí. Není-li písemně dohodnuto jinak, Investor není oprávněn k jednostrannému započtení jakékoli své pohledávky za Poskytovatelem.

10.         ZměnY VOP a souvisejících dokumentů

10.1     Poskytovatel je oprávněn měnit, doplňovat a rušit tyto VOP, OPP a Pravidla pro ochranu osobních údajů zejména v návaznosti na změny právních předpisů nebo změny technických, provozních, obchodních či organizačních podmínek na straně Poskytovatele.

10.2     Poskytovatel je povinen každou změnu podle čl. 10.1 těchto VOP Investorovi oznámit nejpozději 30 dnů přede dnem účinnosti navrhované změny, a to prostřednictvím Platformy a e-mailu. Poskytovatel současně zveřejní na Platformě nové znění příslušného dokumentu.

10.3     Investor je oprávněn nejpozději v den účinnosti změny podle čl. 10.2 těchto VOP změnu odmítnout a Smlouvu o participaci na úvěrech s okamžitou účinností vypovědět. Smlouva o participaci na úvěrech však nezanikne dříve, než v den Zániku participací a/nebo Převodu poslední z Participací, které příslušný Investor drží. Pokud Investor změnu písemně odmítne, ale nevypoví, považuje se takové odmítnutí za výpověď Smlouvy o participaci na úvěrech. V případě, že Investor změnu písemně neodmítne ve lhůtě stanovené v čl. 10.2 těchto VOP, platí, že se změnou souhlasí.

10.4     Investor bere na vědomí a souhlasí, že změny VOP, OPP nebo Pravidel pro ochranu osobních údajů provedené ve prospěch Investora je Poskytovatel oprávněn provést okamžitě bez ohledu na postup dle čl. 10.110.3 těchto VOP.

10.5     Za změnu VOP, OPP nebo Pravidel pro ochranu osobních údajů se nepovažuje aktualizace údajů zejména o Poskytovateli, Platformě, nebo oprava chyb. Takové úpravy je Poskytovatel povinen Investorovi pouze oznámit, tj. nezakládají Investorovi právo vypovědět Smlouvu o participaci na úvěrech.

10.6     Aktuální znění těchto VOP, OPP a Pravidel pro ochranu osobních údajů a jejich archiv jsou dostupné na Platformě.

11.         Zánik smlouvy o participaci na úvěrech

11.1     Smlouva o participaci na úvěrech zaniká pouze:

(a)     dohodou mezi Poskytovatelem a Investorem;

(b)     výpovědí za podmínek stanovených v čl. 11.2;

(c)     smrtí Investora za podmínek stanovených v čl. 11.3; nebo

(d)     odstoupením za podmínek stanovených v čl. 11.4 nebo čl. 11.5.

11.2     Výpověď Smlouvy o participaci na úvěrech. Aniž by byl dotčen čl. 10.110.3 těchto VOP, je Investor nebo Poskytovatel Smlouvu o participaci na úvěrech oprávněn vypovědět s výpovědní dobou 3 měsíců, která počíná běžet od 1. dne měsíce následujícího po dni doručení písemné výpovědi druhé straně. Okamžikem doručení výpovědi druhé straně zaniká oprávnění Investora nabývat Participace. Zánik Smlouvy o participaci na úvěrech nenastává dříve, než nastanou oba tyto okamžiky:

(a)     den následující po posledním dni výpovědní doby; a

(b)     den Zániku participací a/nebo Převodu poslední z Participací, které příslušný Investor drží.

11.3     Smrtí Investora Smlouva o participaci na úvěrech zaniká. Okamžikem smrti Investora zaniká oprávnění Investora nabývat Participace. Zánik Smlouvy o participaci na úvěrech nenastává dříve, než v den Zániku participací a/nebo Převodu poslední z Participací, které příslušný Investor drží.

11.4     Odstoupení od Smlouvy o participaci na úvěrech Poskytovatelem. Poskytovatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy o participaci na úvěrech, pokud nastane kterýkoli z Případů porušení. Smlouva o participaci na úvěrech však nezanikne dříve, než v den Zániku participací a/nebo Převodu poslední z Participací, které příslušný Investor drží.

11.5     Odstoupení od Smlouvy o participaci na úvěrech Investorem. Investor je oprávněn od Smlouvy o participaci na úvěrech odstoupit pouze ze zákonných důvodů. Okamžikem odstoupení Investora zaniká oprávnění Investora nabývat Participace. Investor, který je spotřebitelem, je oprávněn od Smlouvy o participaci na úvěrech odstoupit i bez uvedení důvodu ve lhůtě čtrnácti dnů od uzavření Smlouvy o participaci na úvěrech ve smyslu § 1829 Občanského zákoníku.

11.6     Odstoupením Smlouva o participaci na úvěrech zaniká, a to okamžikem doručení oznámení o odstoupení druhé straně, není-li v oznámení o odstoupení stanovena pozdější doba; poslední věta čl. 11.4 tím není dotčena. Nesplacené pohledávky související se Smlouvou o participaci na úvěrech se stávají splatnými první den následující po doručení oznámení o odstoupení, to neplatí ve vztahu k pohledávkám vyplývajícím z Participací.

11.7     Pokud se nabízení Participace nebo kterékoli jiné služby Poskytovatelem dostane do rozporu s právními předpisy, Poskytovatel je oprávněn zablokovat Investorovi přístup k Uživatelskému účtu, zrušit Participaci a/nebo odstoupit od Smlouvy o participaci na úvěrech.

11.8     V případě ukončení Smlouvy o participaci na úvěrech podle čl. 11 těchto VOP jsou Poskytovatel a Investor bez zbytečného odkladu povinni vzájemně vypořádat své závazky existující ke dni zániku Smlouvy o participaci na úvěrech.

12.         Závěrečná ustanovení

12.1     Stane-li se jakékoli ustanovení těchto VOP, OPP nebo Smlouvy o participaci na úvěrech zdánlivým, neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení. Strany se zavazují nahradit zdánlivé, neplatné nebo nevymahatelné ustanovení novým ustanovením, jehož znění bude odpovídat úmyslu vyjádřenému původním ustanovením.

12.2     Vznikne-li mezi Investorem a Poskytovatelem spor v souvislosti s nabýváním Participací, je Investor oprávněn obrátit se na Českou obchodní inspekci (www.coi.cz) jako na subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů.

12.3     Veškeré právní vztahy mezi Investorem a Poskytovatelem se řídí právním řádem České republiky.

12.4     Smluvní dokumentace je archivována Poskytovatelem v elektronické podobě. Investor je oprávněn vyžádat si od Poskytovatele zmíněnou dokumentaci kdykoliv během trvání Smlouvy o participaci na úvěrech.

12.5     Tyto VOP jsou platné a účinné od 1.9.2021.

 

 

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

ke zpracování osobních údajů společností Crofungo, s.r.o.

platné a účinné od 1.5.2019

 

Vážená klientko, vážený kliente,

dovolte nám Vás informovat o tom, jak společnost Crofungo, s.r.o., Pod novým lesem 127/44, Veleslavín, 162 00 Praha 6 (dále jen „CROFUNGO“) v souvislosti s nabízením, inzerováním, prodejem a správou produktů a služeb zpracovává Vaše osobní údaje.

Informační memorandum popisuje základní zásady nakládání s osobními údaji klientů CROFUNGO a dále Vám poskytuje informace zejména o tom, jaké osobní údaje shromažďujeme, jak s nimi nakládáme, z jakých zdrojů je získáváme, k jakým účelům je využíváme, komu je smíme poskytnout, kde můžete získat informace o Vašich osobních údajích, které zpracováváme a jaká jsou Vaše individuální práva v oblasti ochrany osobních údajů. CROFUNGO působí jako správce i zpracovatel osobních údajů. CROFUNGO postupuje při zpracování osobních údajů v souladu se zákonem 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ev. zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů a dalšími právními předpisy. Od 25.5.2018 se řídíme při zpracování Vašich osobních údajů Nařízením Evropské unie č. 2016/679, obecným nařízením o zpracování osobních údajů.

 

1.   Obecné informace

CROFUNGO si je vědoma zákonných povinností týkajících ze zpracování osobních údajů klientů, které musí dodržovat zejména s ohledem platnou legislativu České republiky. V tomto ohledu bychom Vám bez poskytnutí Vašich osobních údajů své produkty a služby nemohli vůbec nabízet a poskytnout. Osobní údaje klientů zpracováváme též nad rámec zákonných povinností, a to pro účely péče o Vás a k tomu, abychom Vás mohli oslovovat s cílenou nabídkou produktů a služeb. K tomu potřebujeme získat Váš souhlas. Pokud svůj souhlas v těchto případech neudělíte, mohou být námi poskytované produkty či služby omezeny či jinak upraveny v závislosti na rozsahu údajů, které budeme oprávněni zpracovávat. O rozsahu omezení či úprav každého klienta informujeme. Není-li výslovně uvedeno jinak, týkají se veškeré zde uvedené informace též zpracování osobních údajů potenciálních klientů, tj. osob, se kterými jsme doposud nenavázali smluvní vztah, ale jsme s nimi již v kontaktu, či bývalých klientů.

 


1.1. Zásady zpracování osobních údajů

Při zpracování Vašich osobních údajů ctíme a respektujeme veškeré standardy ochrany osobních údajů a dodržujeme zejména následující zásady:

(a) Vaše osobní údaje vždy zpracováváme pro jasně a srozumitelně stanovený účel, stanovenými prostředky, stanoveným způsobem, a pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům jejich zpracování; zpracováváme pouze přesné osobní údaje klientů a jejich zpracování odpovídá stanoveným účelům a je nezbytné pro naplnění těchto účelů;

(b) Vaše osobní zpracováváme způsobem, který zajišťuje nejvyšší možnou bezpečnost těchto údajů, a který zabraňuje jakémukoliv neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům klientů, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití;

(c) vždy Vás srozumitelně informujeme o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich nárocích na přesné a úplné informace o okolnostech tohoto zpracování, jakož i o Vašich dalších souvisejících právech;

(d) CROFUNGO přijala odpovídající technická a organizační opatření, aby byla zajištěna úroveň zabezpečení odpovídající všem možným rizikům; veškeré osoby, které přicházejí do styku s osobními údaji klientů, mají povinnost dodržovat mlčenlivost o informacích získaných v souvislosti se zpracováváním těchto údajů.


2. Informace o zpracování osobních údajů

2.1. Informace o správci

Správcem Vašich osobních údajů je společnost:

CROFUNGO a.s.

Pod novým lesem 127/44

Veleslavín, 162 00 Praha 6

info@crofungo.com

IČ: 07345038, DIČ: CZ07345038

Zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C vložka 299541


2.2.1. Zpracování osobních údajů bez Vašeho souhlasu

Jde zpravidla o situace, kdy jste nám povinni předat určité osobní údaje jako podmínku toho, abychom Vám mohli poskytnout svůj produkt nebo službu, případně kdy jsme oprávněni zpracovávat Vaše osobní údaje získané jiným způsobem. Vaše osobní údaje jsme oprávněni ze zákona zpracovávat bez Vašeho souhlasu pro následující účely:

(i) splnění archivačních povinností;

(ii) uzavření nebo plnění smlouvy s Vámi

(iii) oprávněný zájem
(iv) řešení případných sporů.

 

2.2.2. Zpracování osobních údajů s Vaším souhlasem

Jde zpravidla o situace, kdy dobrovolně souhlasíte s tím, abychom zpracovávali Vámi poskytnuté, nebo jinak získané, osobní údaje. Pokud souhlas neposkytnete, může to být důvodem, že společnost nebude schopna poskytnout některé produkty či služby.
Na základě Vašeho souhlasu zpracovává CROFUNGO Vaše osobní údaje pro následující účely:

(a)  péče o klienta; jde o aktivity, které nepředstavují plnění smlouvy či jiný zákonný rámec zpracování osobních údajů a které zahrnují následující činnosti:

(i)  průzkumy trhu;
(ii) monitoring chování klientů na webových stránkách prostřednictvím cookies;

(b) nabízení produktů a služeb, které jsou konkrétně zaměřeny na individuální uživatele, a to různými kanály, například poštou, elektronickými prostředky (včetně elektronické pošty a zpráv zaslaných na mobilní zařízení prostřednictvím telefonního čísla) či telefonickým hovorem, nebo prostřednictvím webových stránek.

 

2.3.   Rozsah zpracovávaných osobních údajů klientů

CROFUNGO zpracovává Vaše osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění výše uvedených účelů. Zpracováváme zejména následující kontaktní a identifikační údaje.

(a) Identifikační údaje – zahrnují údaje, kterými jsou především jméno, příjmení, datum a místo narození, rodné číslo, číslo dokladu totožnosti, adresa trvalého pobytu a korespondenční adresa; u klienta fyzické osoby – podnikatele také IČ a DIČ. Dalšími možnými identifikačními údaji jsou například údaj o IP adrese užívaného počítače.

(b) Kontaktní údaje - kontaktní adresy, telefonní čísla, e-mailové, faxové adresy či jiné obdobné kontaktní údaje.

 

2.4. Způsob zpracování osobních údajů

Způsob, kterým CROFUNGO zpracovává Vaše osobní údaje, zahrnuje manuální i automatizované zpracování, včetně algoritmického zpracování. Jedním ze způsobů zpracování osobních údajů je též automatizované vyhodnocování (profilování) osobních údajů o klientech. To provádíme zejména pro účely statistického vyhodnocení a následných marketingových kampaní.

 

2.5. Příjemci osobních údajů

Vaše osobní údaje klientů jsou zpřístupněny zejména zaměstnancům CROFUNGO v souvislosti s plněním jejich pracovních povinností, při kterých je nutné nakládat s osobními údaji klientů, pouze však v rozsahu, který je nezbytný a při dodržení veškerých bezpečnostních opatření.

Vedle toho jsou Vaše osobní údaje předávány třetím osobám, které se podílejí na zpracování osobních údajů klientů, případně jim tyto osobní údaje mohou být zpřístupněny z jiného důvodu v souladu se zákonem. Před jakýmkoliv předáním Vašich osobních údajů třetí osobě vždy s touto osobou uzavřeme písemnou smlouvu, ve které upravíme zpracování osobních údajů tak, aby obsahovala stejné záruky pro zpracování osobních údajů, jaké v souladu se svými zákonnými povinnostmi dodržuje CROFUNGO.

 

2.5.1.  V souladu s příslušnými právními předpisy je CROFUNGO oprávněna nebo přímo, bez Vašeho souhlasu, povinna předávat Vaše osobní údaje:

(a) příslušným orgánům státní správy, soudům a orgánům činným v trestním řízení za účelem plnění jejich povinností a pro účely výkonu rozhodnutí;

(b) dalším osobám v rozsahu stanoveném právními předpisy, například třetím osobám pro účely vymáhání našich pohledávek za klienty.


2.6. Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje klientů zpracovává CROFUNGO pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům jejich zpracování. Průběžně posuzujeme, jestli nadále trvá potřeba zpracovávat určité osobní údaje potřebné pro určitý účel. Pokud zjistíme, že již nejsou potřebné pro žádný z účelů, pro které byly zpracovávány, údaje zlikvidujeme. Osobní údaje zpracovávané pro účely:

(a)  plnění smlouvy zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu s klientem; dále jsou příslušné osobní údaje obvykle využitelné po dobu deseti let;

(b) nabízení produktů a služeb zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu; dále jsou příslušné osobní údaje obvykle využitelné po dobu deseti let; dochází-li v této souvislosti k předávání osobních údajů třetím osobám, určují dobu zpracování třetí osoby v souladu s platnou právní úpravou a pravidly uvedenými v tomto Informačním memorandu;

(c) péče o klienty zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu s klientem; dále jsou příslušné osobní údaje obvykle využitelné po dobu deseti let.


2.7. Právo odvolat souhlas

Informační memorandum vysvětluje, proč Vaše osobní údaje potřebujeme a že je pro některé účely smíme zpracovávat jen s Vaším souhlasem. Souhlas se zpracováním svých osobních údajů nejste CROFUNGO povinni udělit a zároveň jste oprávněni tento svůj souhlas odvolat. Některé osobní údaje jsme oprávněni zpracovávat k určitým účelům také bez Vašeho souhlasu. Pokud v takovém případě odvoláte svůj souhlas, ukončíme zpracování příslušných osobních údajů k účelům vyžadujícím příslušný souhlas, avšak můžeme být oprávněni, nebo dokonce povinni, tytéž osobní údaje nadále zpracovávat k účelům jiným.

Pokud neudělíte nebo odvoláte svůj souhlas, můžeme:

(a) odpovídajícím způsobem upravit dostupnost, rozsah či podmínky svých produktů či služeb, nebo

(b) odmítnout poskytnout Vám své produkty či služby, pokud shledáme, že takový souhlas je k poskytnutí produktu či služby za daných podmínek nezbytný.

V případě, že si přejete částečně, nebo úplně odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, obraťte se prosím e-mailem na info@crofungo.com.

 

2.8. Zdroje osobních údajů

Osobní údaje klientů získáváme zejména:

(a)  od samotných klientů a to přímo, anebo nepřímo, např. při využívání produktů či služeb uživateli či v rámci zpřístupňování informací o produktech a službách klientům např. prostřednictvím webových stránek apod.;

(b)  z veřejně dostupných zdrojů (veřejné rejstříky, evidence či seznamy);

(c)  od třetích osob oprávněných s osobními údaji klienta nakládat a předat je CROFUNGO

(d)  od potenciálních zájemců o služby a produkty v rámci marketingových akcí a kampaní;

(e)  z vlastní činnosti, a to zpracováváním a vyhodnocováním ostatních osobních údajů klientů.


2.9. Vaše právo žádat o přístup k osobním údajům a ochrana práv klientů

Pokud nás požádáte o informaci týkající se zpracování Vašich osobních údajů, poskytneme Vám bez zbytečného odkladu veškeré informace o tom, jaké údaje o Vás zpracováváme. Za poskytnutí takové informace máme právo požadovat přiměřenou úhradu nákladů vynaložených na poskytnutí této informace.

Pokud zjistíte nebo se domníváte, že CROFUNGO či třetí osoba, která se podílí na zpracování údajů, provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého života anebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li Vaše osobní údaje nepřesné, můžete:

(a)  od CROFUNGO či třetí osoby, která se podílí na zpracování údajů, požadovat vysvětlení;

(b)   požadovat, aby byl odstraněn závadný stav, zejména můžete požadovat provedení opravy nebo doplnění osobních údajů; v případě potřeby bude provedeno dočasné blokování nebo likvidace těchto údajů.

Pokud Vaši žádost shledáme jako opodstatněnou, CROFUNGO či třetí osoba, která se podílí na zpracování údajů, neprodleně a bezplatně závadný stav odstraní.

 

 

Kontakt na Dpo:       CROFUNGO a.s., info@crofungo.com

                                    Pod novým lesem 127/44, Veleslavín, 162 00 Praha 6

 

 

Rychlou registrací získáte přístup do klientské zóny s přehledem investičních projektů a údaje pro snadnou investici.

REGISTRACE NOVÉHO INVESTORA

KROK

1/3

Registrační údaje
(volitelné)
Použijte prosím platnou poštovní adresu
Použijte prosím platné telefonní číslo
Špatné heslo
Hesla se neshodují
(volitelné)
kontaktni-udaje
(volitelné)
(volitelné)
(volitelné)
(volitelné)
(volitelné)
Předčíslí účtu není ve správném formátu
Číslo účtu není ve správném formátu
Kód banky není ve správném formátu
Smlouva o participaci
(volitelné)
(volitelné)